Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van het Sint Pietershof.

Stichting Vrienden van het Sint Pietershof ( hierna: “Stichting Vrienden”) is als steunstichting van het Sint Pietershof op 9 januari 1995 opgericht.

Diverse bewoners brengen vele jaren van hun leven door in het Sint Pietershof. Niet in het laatst omdat het wonen in het Sint Pietershof als zeer prettig wordt ervaren. De belangrijkste reden om Stichting Vrienden op te richten was het feit dat sommige bewoners te kennen hebben gegeven daarvoor hun dankbaarheid te willen betonen in de vorm van een schenking bij leven of legaat na overlijden. Het uitgangspunt daarbij is steeds dat het geldbedrag besteed zal worden ten gunste van de gezamenlijke bewoners.

Doelstelling.

De Statutaire doelstelling van Stichting Vrienden luidt:

“het (doen) aanbrengen van verbeteringen aan het uiterlijk en het interieur van het Sint Pietershof, Dal 9 te Hoorn, alsmede het treffen van voorzieningen ten behoeve van en het bevorderen van activiteiten door zijn bewoners en het verzorgend personeel, een en ander voor zover niet uit de normale exploitatie kan worden betaald, en verder alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt”.

De Stichting Vrienden heeft geen winstoogmerk.

In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrienden inhoud gegeven aan haar doelstelling door onder meer het ondersteuning van het Sint Pietershof koor, de aanschaf van plantjes voor de galerijen, het laten drukken van de Hofjeskrant (een initiatief van enkele bewoners), het geldelijk ondersteunen van de bewonerscommissie, de aanschaf van een piano in de recreatiezaal, de aanschaf van een geluidsinstallatie, de aanschaf van servies en bestek voor de gezamenlijke kerstmaaltijd, het aanschaffen van kerstversiering, de aanschaf van stoelen voor de recreatiezaal en het aanschaffen van tuinmeubilair.

Bestuur.

 Het betuur van de Stichting Vrienden bestaat thans nagenoeg één op één uit het college van regenten van het Sint Pietershof.

Het college van regenten van het Sint Pietershof wordt eens in de vier jaren benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn. Zij zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding.

Ook de bestuursleden van Stichting Vrienden zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding.

A(lgemeen)N(ut)B(eogende)Instelling.

De Stichting Vrienden is een ANBI. Dit betekent dat schenkingen en legaten zonder belastingheffing ten goede komen aan Stichting Vrienden.

Het Fiscaal nummer van Stichting Vrienden is : 8035.18.158

Het Bankrekeningnummer van Stichting Vrienden is: Nl42ABNA 0558 1672 92.

Het adres van Stichting Vrienden is: Dal 9, 1621 HP te Hoorn.

Beleidsplan.

Het beleid van Stichting Vrienden is er enerzijds op gericht om de Stichting Vrienden onder de aandacht van (nieuwe) bewoners van het Sint Pietershof te brengen en anderzijds om bezoekers van het Sint Pietershof op de aanwezigheid van Stichting Vrienden te wijzen.

Jaarlijks wordt het Sint Pietershof op Open Monumentendag en het Schilders evenement “Place du Tertre” opengesteld voor bezoekers. Deze bezoekers worden attent gemaakt op de mogelijkheid om donateur te worden van Stichting Vrienden.

Jaarlijks vinden op verzoek ook vele rondleidingen in het Sint Pietershof plaats onder leiding van één van de regenten van het Sint Pietershof. Tijdens deze rondleidingen wordt eveneens melding gemaakt van de mogelijkheid om donateur te worden van Stichting Vrienden.

Financiën.

De jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren geven een beeld van de activiteiten van Stichting Vrienden in die jaren. Een nadere toelichting wordt bij deze jaarrekeningen niet gegeven omdat deze voor zichzelf spreken.

JAARREKENING 2013 VAN STICHTING VRIENDEN VAN HET SINT PIETERSHOF
BALANS
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013
Bank:      1.439,03        978,87 Vermogen    25.880,69   25.420,53
Deposito:    24.441,66    24.441,66
   25.880,69    25.420,53    25.880,69   25.420,53
VERLIES- EN WINSTREKENING 2013
LASTEN BATEN
Bankkosten          96,36 Rente        337,92
Bijdrage Hofjes Krant        546,92
Kerstversiering Hof door        154,80 Resultaat 2013 (Verlies)        460,16
       798,08        798,08
JAARREKENING 2014 VAN STICHTING VRIENDEN VAN HET SINT PIETERSHOF
BALANS
31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014
Bank:         978,87        623,02 Vermogen    25.420,53   24.564,68
Deposito:    24.441,66    23.941,66
   25.420,53    24.564,68    25.420,53   24.564,68
VERLIES- EN WINSTREKENING 2014
LASTEN BATEN
Bankkosten        101,03 Rente        230,25
Tuinmeubelen Hof        500,00
Bijdrage Hofjes Krant        273,46
Bijdrage herindeling perken Hof        211,61 Resultaat 2014 (Verlies)        855,85
     1.086,10     1.086,10
JAARREKENING 2015 VAN STICHTING VRIENDEN VAN HET SINT PIETERSHOF
BALANS
31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015
Bank:         623,02      2.395,50 Vermogen    24.564,68   21.337,16
Deposito:    23.941,66    18.941,66
   24.564,68    21.337,16    24.564,68   21.337,16
VERLIES- EN WINSTREKENING 2015
LASTEN BATEN
Bankkosten        105,80 Rente        127,13
Stofferen stoelen recreatiezaal Hof      3.248,85 Resultaat 2015 (Verlies)     3.227,52
     3.354,65     3.354,65

Reacties zijn gesloten.