Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van het Sint Pietershof.

Stichting Vrienden van het Sint-Pietershof ( hierna: “Stichting Vrienden”) is als steunstichting van het Sint-Pietershof op 9 januari 1995 opgericht.

Diverse bewoners brengen vele jaren van hun leven door in het Sint-Pietershof. Niet in het laatst omdat het wonen in het Sint-Pietershof als zeer prettig wordt ervaren. De belangrijkste reden om Stichting Vrienden op te richten was het feit dat sommige bewoners te kennen hebben gegeven daarvoor hun dankbaarheid te willen betonen in de vorm van een schenking bij leven of legaat na overlijden. Het uitgangspunt daarbij is steeds dat het geldbedrag besteed zal worden ten gunste van de gezamenlijke bewoners.

Doelstelling.

De Statutaire doelstelling van Stichting Vrienden luidt:

“het (doen) aanbrengen van verbeteringen aan het uiterlijk en het interieur van het Sint-Pietershof, Dal 9 te Hoorn, alsmede het treffen van voorzieningen ten behoeve van en het bevorderen van activiteiten door zijn bewoners en het verzorgend personeel, een en ander voor zover niet uit de normale exploitatie kan worden betaald, en verder alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt”.

De Stichting Vrienden heeft geen winstoogmerk.

In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrienden inhoud gegeven aan haar doelstelling door onder meer het ondersteuning van het Sint-Pietershof koor, de aanschaf van plantjes voor de galerijen, het laten drukken van de Hofjeskrant (een initiatief van enkele bewoners), het geldelijk ondersteunen van de bewonerscommissie, de aanschaf van een piano in de recreatiezaal, de aanschaf van een geluidsinstallatie, de aanschaf van servies en bestek voor de gezamenlijke kerstmaaltijd, het aanschaffen van kerstversiering, de aanschaf van stoelen voor de recreatiezaal en het aanschaffen van tuinmeubilair.

Bestuur.

Het betuur van de Stichting Vrienden bestaat thans  één op één uit de leden van het college van regenten van het Sint- Pietershof.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

A(lgemeen)N(ut)B(eogende)Instelling.

De Stichting Vrienden is een ANBI. Dit betekent dat schenkingen en legaten zonder belastingheffing ten goede komen aan Stichting Vrienden.

Het Fiscaal nummer van Stichting Vrienden is : 8035.18.158

Het Bankrekeningnummer van Stichting Vrienden is: Nl42ABNA 0558 1672 92.

Het adres van Stichting Vrienden is: Dal 9, 1621 HP te Hoorn.

Beleidsplan.

Het beleid van Stichting Vrienden is er enerzijds op gericht om de Stichting Vrienden onder de aandacht van (nieuwe) bewoners van het Sint-Pietershof te brengen en anderzijds om bezoekers van het Sint-Pietershof op de aanwezigheid van Stichting Vrienden te wijzen.

Jaarlijks wordt het Sint-Pietershof op Open Monumentendag en het Schilders evenement “Place du Tertre” opengesteld voor bezoekers. Deze bezoekers worden attent gemaakt op de mogelijkheid om donateur te worden van Stichting Vrienden.

Jaarlijks vinden op verzoek ook vele rondleidingen in het Sint-Pietershof plaats onder leiding van één van de regenten van het Sint-Pietershof. Tijdens deze rondleidingen wordt eveneens melding gemaakt van de mogelijkheid om donateur te worden van Stichting Vrienden.

Financiën.

JAARREKENING 2019 VAN STICHTING VRIENDEN VAN HET SINT-PIETERSHOF

                             31-12-2018          31-12-2019                                       31-12-2018         31-12-2019

___________________________________________________________________________________________________________

Bank:                     19.616,23             15.823,30                Vermogen             19.616,23            15.823,30

____________________________________________________________________________________________________________

                              19.616,23             15.823,30                                              19.616,23            15.823,30

VERLIES- EN WINSTREKENING 2019

LASTEN                                                                           BATEN

___________________________________________________________________________________________________________

Bankkosten                                            108,05               Rente                                                         0,12

Bijdrage boek 400 jaar                                                    Boekopbrengst                                      240,00

Regenten in het Sint-Pietershof          4.000,00              Gift i.v.m. trouwfoto’s                               75,00

                                                                                        Resultaat 2019 (Verlies)                       3.792,93 

                                                             4.108,05                                                                           4108,05

JAARREKENING 2020 VAN STICHTING VRIENDEN VAN HET SINT-PIETERSHOF

BALANS

                         31-12-2019          31-12-2020                                          31-12-2019         31-12-2020

________________________________________________________________________________________________________

Bank:                   15.823,30              15.605,04                Vermogen               15.823,30           15.605,04

________________________________________________________________________________________________________ __

                            15.823,30             15.605,04                                                15.823,30           15.605,04

VERLIES- EN WINSTREKENING 2020

LASTEN                                                                           BATEN

__________________________________________________________________________________________________________

Bankkosten                                            98,81                 Rente                                                       0,03

Bijdrage bewonerscommissie

aanschaf printer                                   119,48                 Resultaat 2020 Verlies)                        218,26 

                                                             218,29                                                                             218,29

JAARREKENING 2021 VAN STICHTING VRIENDEN VAN HET SINT-PIETERSHOF

BALANS

                          31-12-2020          31-12-2021                                             31-12-2020     31-12-2021

___________________________________________________________________________________________________________

Bank:                    15.605,04             14.243,56                 Vermogen                 15.605,04       12.918,56                                                                                                                       Schuld i.v.m. bankjes

                                                                                         Sint-Pietershof                                   1.325,00

                             15.605,04            14.243,56                                                   15.605,04       14.243,56

VERLIES- EN WINSTREKENING 2021

LASTEN                                                                           BATEN

__________________________________________________________________________________________________________

Bankkosten                                            136,48

Bijdrage Sint-Pietershof                                                Opbrengst boeken                                  100,00

aanschaf bankjes                                 2.650,00            Resultaat 2021 Verlies)                          2.686.48 

                                                            2.786,48                                                                          2.786,48

Reacties zijn gesloten.